โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล

Ditsara Nurse Aide Training School

สถาบันดิษฐ์รา ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการแพทย์ และการพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการภายในโรง พยาบาลมากกว่า 15 ปี เรามุ่งหวังที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์ด้าน การบริบาล และมีความเพียบพร้อมในทักษะทางด้านวิชาชีพทักษะทางด้านสังคมและทักษะทางด้าน คุณธรรม เพื่อรองรับพัฒนาการที่ก้าวหน้าของวงการสุขภาพและการขยายตัวของธุรกิจโรง พยาบาลภายใต้ นโยบายของรัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์การการพยาบาล

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ได้ก่อตั้งและดำเนินการสืบเนื่องมาโดยคุณพิศาล ตันติวิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีพุทธศักราช 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายแรกที่จะพัฒนา และยกระดับสถาบันการ ศึกษาประเภทการบริบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำความรู้ กับประสบการณ์นั้นไปประกอบอาชีพหรือเป็นรากฐาน สำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคต

โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้ช่วยพยาบาล, เรียนผู้ช่วยพยาบาล, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ปรัชญา " คุณภาพเยี่ยม เปี่ยมล้ำคุณธรรม เป็นผู้นำการอาชีพ "
วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาทั้งทักษะด้านความคิดและทักษะเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรมและจิตวิญญาณในวิชาชีพ
พันธกิจ จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิด ทักษะและความชำนาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และการทำ งานเป็นทีมสอดแทรกสัจธรรมการเรียนรู้และเข้าใจใน ธรรมชาติของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วง - สีขาว
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความดี ความดีพร้อม ความเงียบสงบ ความยุติธรรม
สีม่วง หมายถึง ความหยั่งรู้ ความทะเยอทะยาน ความก้าวหน้า ความสง่างาม อำนาจ

เรียนผู้ช่วยพยาบาล สอนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
มีงานทำรองรับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ คลีนิกศูนย์บริหารเฝ้าไข้และหนวยช่วยเหลือผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์เลี้ยงเด็กเด็กโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศในแผนกต่าง ๆ อาทิ ตำแหน่งงานที่รองรับ • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล • ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม • พนักงานผู้ช่วยห้องยา • พนักงานผู้ช่วยคลินิก• ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก• ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอีกมากมาย
ไม่ต้องหางานเอง สถานประกอบการจองตัวทำงานขณะเรียน สมัครวันนี้เลือกที่ฝึกเพื่อทำงานได้ค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะ " สอนให้คุณเป็นมืออาชีพ ต้องที่โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาลค่ะ" ฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 9,000 - 20,000 บาท
1. พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก)
2. พนักงานผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก)
3. พนักงานผู้ช่วยปฎิบัติการห้องยา PA.(อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร)
- อายุ 15 ปี ขึ้นไป
- เพศหญิงหรือชาย
- ความรู้ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือวิกลจริต

จำนวนนักศึกษาที่จบจากเรา และได้งานทำเฉลี่ย

2550-2552

2553-2555

2556-2558

2559-2560

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

สถานที่ตั้งโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล

ที่อยู่

117/4 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่พอสังเขป

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

02-882-6030 , 084-360-1983 , 084-878-1001 , 084-360-9831
อีเมล์ : contact@ditsara.com

การเดินทางมาสถาบันของเรา

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

Ditsara Course

หลักสูตรที่เราเปิดทำการเรียนการสอน

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง

- หลักการดูแลผู้สูงอายุ
- หลักการดูแลเด็กเล็ก
- ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
- การพยาบาลพื้นฐาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
- การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
- หลักการใช้ยา กายภาพบำบัด การพัฒนาบุคลิกภาพ
- จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์
- วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ฯลฯ

แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง

- หลักการดูแลผู้สูงอายุ
- หลักการดูแลเด็กเล็ก
- ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
- การพยาบาลพื้นฐาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
- การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
- หลักการใช้ยา กายภาพบำบัด การพัฒนาบุคลิกภาพ
- จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์
- วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ฯลฯ

แบ่งเป็นการเรียนภาคปฎิบัติ 420 ชั่วโมง

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริงในคลินิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ร้านขายยา,ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลศูนย์บริการเฝ้าไข้และหน่วยช่วยเหลือ ผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและที่โรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศในแผนกต่างๆ

แบ่งเป็นการเรียนภาคปฎิบัติ 420 ชั่วโมง

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริงในคลินิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ร้านขายยา,ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลศูนย์บริการเฝ้าไข้และหน่วยช่วยเหลือ ผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและที่โรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศในแผนกต่างๆ

Ditsara team

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้สอน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณพิศาล ตันติวิวัฒน์
ผู้รับใบอนุญาต
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณถิระ พสวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณพอใจ สันติเวส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณเรณุกา มุ่งเรียบกลาง
ผู้จัดการโรงเรียน
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณจิตติพัฒน์ เทพสิงห์
อาจารย์ฝ่ายปกครอง
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณศุลีกร ทัพโพธิ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณภัทราภรณ์ ภักดี
เจ้าหน้าที่บัญชี
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณอุดมพร วรศรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณภคมน วิศิษฏ์พรไพรบูลย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล
คุณชญานุช รวีโรจณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ค่าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรไม่มีเรียกเก็บเพิ่ม

ภาคปกติ
(ชำระครั้งเดียว)

47,500
 • เรียนจันทร์-ศุกร์
 • ลงทะเบียน 4,500
 • วันรายงานตัว 43,000
 • สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 มิย. 58
 • รีบจองด่วน
Tel : 02-882-6030

ภาคปกติ
(แบบผ่อนจ่าย)

49,500
 • เรียนจันทร์-ศุกร์
 • ลงทะเบียน 4,500
 • เปิดเรียน 15,000
 • งวดที่สาม 15,000
 • งวดที่สี่ 15,000
Tel : 02-882-6030

ภาคสมทบ
(ชำระครั้งเดียว)

47,500
 • เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
 • ลงทะเบียน 5,500
 • วันรายงานตัว 42,000
 • สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 มิย. 58
 • รีบจองด่วน
Tel : 02-882-6030

ภาคสมทบ
(แบบผ่อนจ่าย)

49,500
 • เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
 • ลงทะเบียน 4,500
 • เปิดเรียน 15,000
 • งวดที่สาม 5,000
 • งวดที่สี่ 5,000
 • งวดที่ห้า 5,000
 • งวดที่หก 5,000
 • งวดที่เจ็ด 5,000
 • งวดที่แปด 5,000
Tel : 02-882-6030

โรงพยาบาลในเครือที่เราส่งนักศึกษาไปทำงาน

ยังมีอีกมากมายที่เราได้บรรจุนักศึกษาเข้าทำงาน

บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีต่อสถาบันของเรา

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

" มาเรียนที่นี้ได้ความรู้ดีค่ะ และยังได้รับการแนะนำด้านการศึกษา เเละประกอบอาชีพควบคุ่กันไปด้วยค่ะ ขอบคุณดิษฐ์ราการบริบาลมากค่ะที่ทำให้ได้ทำงานที่ดี และยังได้ศึกษาต่อไปด้วยค่ะ "

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวเบญจรัตน์ เจริญรัมย์

นักศึกษารุ่นที่ 65

" คิดไม่ผิดเลยค่ะที่มาเรียนกับดิษฐ์ราการบริบาล ความรู้ที่เรียนมาได้ใช้อย่างเต็มที่ค่ะ ที่สำคัญเมื่อจบหลักสูตรก็ได้บรรจุเข้าทำงานทันทีค่ะ "

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวอนุสรา ธฺจันทร์ดา

นักศึกษารุ่นที่ 65

" หนูเรียนผู้ช่วยห้องปฏิบัติการเเล็บ ตอนเรียนสนุกมากเลยค่ะพอได้มาทำงานจริงๆที่อาจารย์สอนภาคปฏิบัติในห้องเรียนได้ใช้ ทุกอย่าง ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ "

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวสรันดา สนั่นเอื้อ

นักศึกษารุ่นที่ 65

วิธีสมัครเรียน

สามารถสมัครได้หลายช่องทาง

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย-หญิง อายุ 17 – 35ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการ ประกอบอาชีพ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

สวัสดิการที่จะได้รับ

- ชุดนักศึกษา 2 ชุด ฟรี
- ชุดฝึกงานภาคปฏิบัติฟรี 1 ชุด ฟรี
- บริการอาหารเช้า ฟรี
- กระเป๋า เข็มประจำโรงเรียน เข็มขัด ฟรี
- เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ ฟรี
- หอพักนักศึกษา ติดเครื่องปรับอากาศ แยก ชาย-หญิง ฟรี
- Internet WIFI ฟรี
- ห้องสมุด ห้องเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติ ฟรี
- กิจกรรมทัศนศึกษา, ดูงาน, รับน้องและอื่นๆ อีกมากมาย ฟรี
- อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ฟรี
- อบรมการปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ฟรี
- ค่าเรียนสามารถผ่อนชำระได้ !!!
โทรเลย 02-882-6030
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

การชำระค่าเรียน

นักศึกษาสามารถโอนเงินชำระผ่านทางธนาคารหรือ ATM ชื่อบัญชี โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ได้ดังต่อไปนี้ *** ค่าเทอมทั้งหมดเป็นราคาเหมาจ่ายทางโรงเรียนจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น *** เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

หมายเหตุ
การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนแล้ว เพื่อความชัดเจนของเอกสาร ท่านสามารถนำสลิบหลักฐานการชำระเงิน แนบกับกระดาษ A4 แล้วใช้สก๊อตเทปแปะกับสลิบฯแทนการซีร็อกแล้วแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-882-6033 หากชำระเป็นเช็คจำเป็นต้องนำเช็คเข้าธนาคาร และรอยอด Clearing ก่อนเปิดการใช้บริการ หากชำระทาง E-Banking ท่านต้องแคปหน้าจอ ที่ทำการ Transaction เป็นภาพสีที่ระบุ วันที่ เวลา ที่โอนอย่างชัดเจนโดยต้องส่งมาทางไลน์ ไอดีชื่อ eve_ditsara

โทรเลย 02-882-6030
เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

วิธีการสมัครเรียน

1. สามารถสมัครโดยตรงที่โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
2. สมัครโดยส่งเอกสารทาง E-Mail มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร โดย คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
2.2 สแกน เอกสารที่ใช้ในการสมัครใบนำฝากหรือสลิบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วมาที่ E-Mail : contact@ditsara.ac.th หรือ Fax มาที่เบอร์ 0-2882-6033
2.3 หลังจากส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงินแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงิน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาที่เบอร์ 02-882-6030 ภายใน 24 ชม. ในวัน เวลา ทำการ
3. สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกเพื่อสมัคร


เรียนผู้ช่วยพยาบาล… จบแล้วทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง?
- พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
- พนักงานผู้ช่วยห้องยา
- พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray
- ผู้ช่วยแพทย์ คลินิกเสริมความงาม
- ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม
- ผู้ช่วยเภสัชกร ร้านขายยาต่างๆ
- ผู้ช่วยภายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด
- ผู้ช่วยห้อง LAB
- ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
- รับดูแลเฝ้าไข้ตามบ้าน
- สามารถทำงานในคลินิก ศูนย์การพยาบาล ต่างๆ
- โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

โทรเลย 02-882-6030

คิดจะเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ต้องเรียนที่โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล สถาบันที่ผลิตบุคลาการทางการแพทย์อันดับ 1

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล เรียนผู้ช่วยพยาบาล สอนผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

Contact US

Ditsara Nurse Aide Training School

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

School Location

117/4 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Call Us

02-882-6030 , 084-360-1983

084-360-9831 , 084-878-1001

Working Hours

Monday - Friday 08:00 - 17:00

Saturday - Sunday 09:00 - 16:00

ฝากข้อความถึงเรา

Send us a message

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , สอนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล

Subscribe to our newsletter

กรอกอีเมล์ของท่านเพื่อรับข่าวโปรโมชั่นใหม่จากเรา

เรียนผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล